Regulamin uczestnictwa i polityka prywatności

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na VII Kongres Gospodarki Senioralnej (dalej "Kongres") , który odbędzie się w  dniu 15 czerwca 2023 organizowane przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz warunki uczestnictwa w Kongresie.

§1 ORGANIZATOR

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą VII Kongres Gospodarki Senioralnej organizowanej przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej siedzibą w Warszawie.

 2. Konferencja on-line odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 i będzie transmitowana za pośrednictwem strony https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl. Dostęp do transmisji będzie możliwy wyłącznie po uprzedniej rejestracji na stronie https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl
§2 DEFINICJE

 1. Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, użyte w nim terminy definiowane są następująco:

  1. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w konferencji VII Kongres Gospodarki Senioralnej.
  2. Organizator – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralenj z siedzibą w Warszawie.
  3. Konferencja – organizowane przez Organizatora wydarzenie stacjonarne i on-line pod nazwą VII Kongres Gospodarki Senioralnej.
  4. Rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
  5. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl za pomocą którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe formularza zostały przez Organizatora wyróżnione.
  6. Potwierdzenie zgłoszenia – komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej i/lub wiadomość SMS na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, który potwierdza Rejestrację.
  7. Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W konferencji mogą brać udział osoby fizyczne jak i przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania dedykowane sektorowi gospodarki silver. Ich uczestnictwo szczegółowo określa odrębny rozdział niniejszego Regulaminu.

 2. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje w formie wykładu jak i panelu dyskusyjnego.

 3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję. Obowiązuje on wszystkich uczestników.

 4. W przypadku udziału w wersji on-line organizator wskazuje minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl:

  • Dostęp do urządzenia mającego dostęp do sieci Internet
  • Dostęp do poczty e-mail
  • Poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookies

 5. Informacje o Konferencji, w tym program, publikowane są na stronie internetowej https://www.kogresgospodarkisenioralnej.pl

 6. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Organizator nie wyklucza jednak wygłaszania prelekcji w innym języku

 7. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnictwo wymaga uprzedniej rejestracji.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uprzednio dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Konferencji pod adresem https://www.kongrespospodarkisenioranej.pl do dnia 14.06.2023 do godziny 18:00.

 2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej winien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, podając wszystkie wymagane przez formularz dane. Dane obowiązkowe zostały oznaczone przez Organizatora. W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych danych – Organizator ma prawo odmowy rejestracji.

 3. Organizator nie wystawia i nie wysyła certyfikatów uczestnictwa w Konferencji. Jedynym potwierdzeniem udziału w Konferencji jest wiadomość e-mail z podziękowaniem za udział w wydarzeniu.

§5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej. Rozpatrywane będą reklamacje wyłącznie zawierające poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz poprawne dane kontaktowe. Reklamację mogą złożyć wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Konferencji. Fakt ten będzie potwierdzany każdorazowo przez Organizatora poprzez weryfikację danych z bazą uczestników.

 2. Reklamacje przyjmowane są przez Organizatora najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia Konferencji.

 3. Reklamacje zgłoszone po terminie wskazanym w pkt 2 – pozostaną nierozpatrzone.

 4. Reklamacje zgłoszone w terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w formie wiadomości e-mail.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników Konferencji i umożliwienia dostępu do transmisji prelekcji i paneli dyskusyjnych.

 4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim do celów prowadzenia Konferencji. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również i on wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji wymiany informacji związanych z Konferencją.

 5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z realizacją Konferencji.

 6. Uczestnikom oraz osobom fizycznym wspierającym proces rejestracji uczestników przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), chyba, że Uczestnik konferencji udzieli takiej zgody współpracującemu z Organizatorem podmiotowi.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

 9. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe, są szyfrowane (SSL).

§7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu

 2. Uczestnik zobowiązany jest do podania poprawnych danych kontaktowych. Wpisanie danych niepoprawnych uniemożliwi uczestnictwo w Konferencji.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania linku i danych dostępowych do platformy, gdzie odbędzie się transmisja wydarzenia innym osobom trzecim, w szczególności współpracownikom. Współpracownicy mogą dokonać samodzielnej rejestracji. Rejestracja jest Bezpłatna.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego i upoważnione przez niego osoby mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w bezpośrednim związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych podczas Konferencji.

 2. W przypadku gdy Konferencja nie obędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych przez Organizatora, Organizator niezwłocznie przekaże informacje o tym fakcie Uczestnikom.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącz teleinformatycznych posiadanych przez Uczestnika.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń będących w posiadaniu przez Uczestnika, a które służyć mu będą do nawiązania połączenia z platformą streamingową, na której odbędzie się transmisja

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Uczestnika niepoprawnych danych osobowych.

 6. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także wszelkich kosztów dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie Zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 2. Szczegółowy program Konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Agenda wydarzenia opublikowana będzie w formie draftu od pierwszego dnia rozpoczęcia rejestracji Uczestników.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl

 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl. Organizator nie ma obowiązku informowania o zmianie Uczestników w formie indywidualnej.

 7. Informacja o zakresie zmiany Regulaminu opublikowana zostanie na stronie internetowej https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl

Polityka prywatności

§1 DEFINICJE

 1. Administrator – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej siedzibą w Warszawie, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisów.

 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail, imienia, nazwiska i innych danych kontaktowych) oraz przekazywanie ich do baz danych osobowych będących w utrzymaniu przez UAB MailerLite, J. Basanavičiaus g. 15, Vilnus, Lithuania.

  2. Poprzez zapisanie na urządzeniach końcowych plików cookie (potocznie „ciasteczka”);

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego – firmy Zenbox Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-200) u. Dąbrowskiego 7;

  4. Poprzez gromadzenie danych statystycznych przez operatora usługi analityki statystycznej – firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

§3 INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane w dobrowolny sposób przez użytkowników serwisu działającego pod adresem: https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl

 2. Serwis ponadto zbiera informacje o parametrach połączenia (tj. oznaczenie czasu, rodzaju urządzenia, jego rozdzielczości, posiadanego systemu operacyjnego oraz adresu IP).

 3. Dane z formularzów są udostępniane podmiotom trzecim tylko po uprzedniej zgodzie osoby, której dane dotyczą i zawierają dane umożliwiające nawiązanie kontaktu (tj. Imię, nazwisko, e-mail, telefon, firma).

 4. Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.

 5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. wygenerowanie i dostarczenie zamówienia (publikacji elektronicznej), rejestracji umożliwiającej swobodne wejście na organizowaną przez Administratora lub jego partnera imprezę / event lub w celu nawiązania kontaktu handlowego.

 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazywane niezwłocznie lub lub przechowywane w bazie danych zarządzanej przez Administratora.

§4 INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i współpracujące z nim podmioty wskazane w §2 pkt 1.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

 7. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 10. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami ochrony prywatności firm, z którymi współpracuje.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z GRUPY SERWISÓW

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacji o aktywności Użytkownika w serwisie.

 2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu, gdy użytkownik złoży oświadczenie o wycofaniu przetwarzania swoich danych osobowych lub gdy ustanie prawnie uzasadniony okres przetwarzania pozyskania danych.

 3. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawie do przenoszenia danych.

§6 CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP oraz pozostałe dane wymienione w §3 oraz §4) gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami są przetwarzane przez Administratora w celach określonych w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

 2. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści zgromadzonych w Serwisie.

 3. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawny stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

 4. W celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w §7.

 5. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

  2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

  3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

  4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

  5. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 2. Reklama kontekstowa: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

§8 LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. Czasu nadejścia zapytania;

  2. Czasu wysłania odpowiedzi

  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP / HTTPS

  4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https

  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisów Administratora nastąpiło przez odnośnik

  6. Informacje o przeglądarce użytkownika

  7. Informacje o adresie IP i przybliżonej jego lokalizacji 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

§9 UDOSTĘPNIANE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

 3. Udzielenie zgody na udostępnianie danych odbywa się podczas pierwszego pozostawienia danych osobowych

 4. Zgodna na udostępnianie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta przez osobę, która te dane pozostawiła.

 5. Administrator serwisu – na wniosek osoby fizycznej, której dane zostały podane w serwisach – może wykreślić. Osobie takiej przysługuje prawo do „bycia zapomnianej” poprzez całkowite usunięcie danych osobowych dotychczas zgromadzonych przez Administratora.

 6. Administrator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranym przez Serwisy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 7. Dane osobowe pozyskane na podstawie Prawa Prasowego mogą być wydawane organom państwowym wyłącznie po nakazie sądowym. Dziennikarzom przysługuje prawo do odmowy podania informacji w oparciu o tajemnicę zawodową.

§10 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. W przypadku, gdy użytkownik serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 2. Administrator serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, a które mogą być niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudniać, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwiać korzystanie ze stron www zarządzanych przez Administratora.

 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies w przeglądarkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi tych przeglądarek.

§11 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie to wymagać obowiązujące prawo lub zmianie ulegną warunki technologiczne i techniczne funkcjonowania serwisów lub zmianie ulegnie którykolwiek z partnerów serwisu.

 2. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajdować się będzie pod adresem: https://www.kongresgospodarkisenioralnej.pl/2023/regulamin